UBYTOVACÍ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA - HOTEL TELGÁRT *

I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov


1.Tento UBYTOVACÍ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA HOTEL TELGÁRT* (ďalej „Ubytovací poriadok“) je vypracovaný prevádzkovateľom Snowstav s.r.o so sídlom Dostojevského 4672/73, PSČ: 058 01 Poprad, IČO: 45 610 843, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: sro, vložka číslo23157/P., t.č. 0907 691 680, email: snowstavsro@gmail.com (ďalej „Prevádzovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom Hotela a poskytuje v Hoteli prechodné ubytovanie.
2. Na účely tohto Ubytovacieho poriadku majú nižšie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami použité na vyjadrenie textu Ubytovacieho poriadku nasledujúci význam:
2.1 „Bankový účet Prevádzkovateľa“ je bankový účet Prevádzkovateľa vedený v banke Tatra Banka, číslo bankového účtu (vo formáte IBAN): SK241100 0000 0029 2683 9175
2.2 „Cenník ubytovania“ je Cenník ubytovania vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý určuje ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené poskytované Prevádzkovateľom v Hoteli. Cenník ubytovania určuje časť obsahu Zmluvy.
2.3 „Doba ubytovania“ je doba dohodnutá v zmluve, prípadne doba, ktorá vyplýva z účelu ubytovania v hoteli uvedeného v zmluve, počas ktorej má Objednávateľ právo na poskytovanie prechodného ubytovania v hoteli a služieb s ním spojených. Doba ubytovania začína od 14.00 hodiny prvého dňa doby ubytovania a končí o 10.00 hodine v posledný deň doby ubytovania.
2.4 „Hotel“ je ubytovacie zariadenie s názvom HOTEL TELGÁRT* s adresou Telgárt 480, PSČ: 976 73 Telgárt.
2.5 „Hotelová izba“ je ubytovací priestor v hoteli určený na ubytovávanie hostí.
2.6 „Hosť“ je fyzická osoba určená v zmluve, ktorá má podľa zmluvy právo byť ubytovaná v hoteli počas doby ubytovania (ubytovaný).
2.7 „Objednávateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s prevádzkovateľom uzavrela alebo má záujem uzavrieť zmluvu.
2.8 „Občiansky zákonník“ je Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.9 „Zmluva“ je zmluva o ubytovaní uzavretá medzi objednávateľom v právnom postavení objednávateľa na strane jednej a prevádzkovateľom v právnom postavení ubytovateľa na strane druhej podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka, z ktorej vznikne objednávateľovi právo, aby mu prevádzkovateľ poskytol v hoteli prechodné ubytovanie na dobu ubytovania a služby s ním spojené a povinnosť zaplatiť prevádzkovateľovi za ubytovanie a služby s ním spojené cenu vo výške v lehotách a podľa ďalších podmienok dojednaných v zmluve alebo určených podľa ubytovacieho poriadku a cenníka ubytovania. Zmluvu môže objednávateľ s prevádzkovateľom uzavrieť cez e-mail písomnou formou.


  II. Predmet Ubytovacieho poriadku


1. Tento Ubytovací poriadok upravuje niektoré podmienky poskytovania prechodného ubytovania v hoteli, najmä práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Objednávateľa a Hosťa súvisiace s poskytovaním prechodného ubytovania v Hoteli, a určuje tak časť obsahu Zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.
2. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením Ubytovacieho poriadku.


 III. Poskytovanie ubytovania v Hoteli


1. Prevádzkovateľ poskytne v hoteli ubytovanie len hosťovi (t.j. fyzickej osobe, ktorá má podľa zmluvy právo byť ubytovaná v hoteli počas doby ubytovania v nej dohodnutej), ktorý sa pred začatím poskytovania ubytovania v hoteli riadne prihlási na ubytovanie v hoteli na recepcii Hotela Telgárt.
2. Pri prihlásení sa na ubytovanie v hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v hoteli a tiež kedykoľvek počas poskytovania ubytovania v hoteli je hosť povinný umožniť prevádzkovateľovi, poverenému pracovníkovi recepcie hotela alebo inému poverenému pracovníkovi prevádzkovateľa, aby overil totožnosť hosťa, a za týmto účelom je hosť povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti.
3. Pri prihlásení sa na ubytovanie v hoteli prevádzkovateľ vydá prístupový kľúč s číslom (čipový náramok) hotelovej izby vyhradenej hosťovi na ubytovanie.
4. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť hosťovi ubytovanie v hoteli v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami dohodnutými podľa zmluvy. Vo výnimočných prípadoch má prevádzkovateľ právo na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť hosťovi v hoteli iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradiť hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú hotelovú izbu, vždy však v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú porovnateľné alebo lepšie ako má ubytovanie alebo konkrétna hotelová izba dohodnuté podľa zmluvy.
5. Pri začatí ubytovania v Hoteli má objednávateľ právo, aby prevádzkovateľ ubytoval hosťa v ubytovaní alebo v konkrétnej hotelovej izbe dohodnutých podľa zmluvy v čase rezervácie od 14.00 hodiny do 20.00 hodiny prvého dňa doby ubytovania dohodnutej podľa zmluvy. V tomto čase rezervácie má prevádzkovateľ povinnosť rezervovať objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu hotelovú izbu dohodnuté podľa zmluvy, ak sa neskôr nedohodol dlhší čas rezervácie. Po márnom uplynutí času rezervácie podľa predchádzajúcej vety povinnosť prevádzkovateľa rezervovať objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu hotelovú izbu dohodnuté podľa zmluvy zaniká a prevádzkovateľ má právo naložiť s takýmto ubytovaním alebo konkrétnou hotelovou izbou iným spôsobom.
8. Po uzavretí zmluvy a tiež po začatí ubytovania v hoteli sa prevádzkovateľ a objednávateľ môžu dohodnúť na predĺžení doby ubytovania; v takom prípade má prevádzkovateľ právo po uplynutí pôvodne dohodnutej doby ubytovania poskytovať hosťovi ubytovanie v inej hotelovej izbe, než je hotelová izba vyhradená hosťovi pri začatí ubytovania v hoteli, ktorú je hosť povinný v takom prípade uvoľniť najneskôr do 10.00 hod posledného dňa pôvodne dohodnutej doby ubytovania, ak prevádzkovateľ neučí neskorší čas pre jej uvoľnenie alebo ponechanie hotelovej izby.


IV. Cena za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a ďalšie platby


1. Za ubytovanie v hoteli a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu určenú podľa cenníka ubytovania platného v čase uzavretia zmluvy.
2. Cenu za ubytovanie v hoteli a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr pri skončení ubytovania v hoteli.
3. Pred uzavretím Zmluvy alebo kedykoľvek po jej uzavretí a pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli má Prevádzkovateľ právo žiadať od Objednávateľa zaplatenie preddavku na cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené vo výške 50 % (päťdesiat percent) z celej ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené za dobu ubytovania podľa zmluvy (ďalej „Preddavok“). Preddavok je objednávateľ povinný zaplatiť do 7 dní po tom, čo ho o jeho zaplatenie prevádzkovateľ požiadal, najneskôr však pred začatím poskytovania ubytovania v hoteli. Ak objednávateľ preddavok riadne a včas nezaplatí, tak prevádzkovateľ má právo od zmluvy odstúpiť alebo odoprieť poskytovanie ubytovania v hoteli až do tej doby, keď bude preddavok zaplatený.
5. Ak sa hosť prihlási na ubytovanie v hoteli po uplynutí prvého dňa doby ubytovania dohodnutej podľa zmluvy alebo sa neprihlási na ubytovanie v hoteli vôbec, povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu za ubytovanie v hoteli a za služby s ním spojené za celú Dobu užívania dohodnutú podľa Zmluvy tým nie je dotknutá a trvá v nezmenenom rozsahu a výške.
6. Ak sa pri zániku práva na ubytovanie v hoteli v dôsledku uplynutia doby ubytovania hosť s prevádzkovateľom (povereným pracovníkom recepcie hotela) dohodne na predĺžení času pre splnenie povinnosti hosťa uvoľniť hotelovú izbu (najviac do 17.00 hod posledného dňa doby ubytovania ak to bude možné), tak prevádzkovateľ má právo na poplatok za predĺženie pobytu:
6.1 vo výške 8,00 € (slovami osem eur) za hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť hotelovú izbu do 15.00 hod posledného dňa doby ubytovania,
6.2 vo výške 10,00 € (slovami desať eur) za hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť hotelovú izbu do 17.00 hod posledného dňa doby ubytovania.
7. Ak hosť pri zániku práva na ubytovanie v hoteli z akéhokoľvek dôvodu nevráti prevádzkovateľovi prístupový kľúč (čipový náramok) pridelený k hotelovej izbe, prevádzkovateľ má právo žiadať zaplatenie poplatku vo výške 15,00 € (slovami pätnásť eur).
8. Ak pri zániku práva na ubytovanie v hoteli v dôsledku uplynutia doby ubytovania hosť poruší svoju povinnosť uvoľniť hotelovú izbu v stanovenom čase alebo v predĺženom čase, tak prevádzkovateľ má právo žiadať objednávateľa, aby zaplatil prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie vo včas neuvoľnenej hotelovej izbe za ďalšiu noc vo výške podľa cenníka ubytovania platného v čase porušenia tejto povinnosti hosťom; povinnosť hosťa uvoľniť hotelovú izbu tým nie je dotknutá a doba ubytovania dohodnutá podľa zmluvy sa tým nepredlžuje.
9. Ak hosť uvoľní hotelovú izbu pred uplynutým doby ubytovania, jeho právo na vrátenie peňazí zaniká. V takom prípade je však objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie v hoteli a služby s ním spojené za celú dobu ubytovania dohodnutú podľa zmluvy.
10. Objednávateľ má kedykoľvek právo zrušiť objednanú službu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží prevádzkovateľovi odškodnenie vo forme storno poplatku. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny pobytu v závislosti od času medzi okamihom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky sú nasledovné:
v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní počas prázdnin, Silvestra, Vianoc, Veľkej noci pred nástupom je storno poplatok 50% z celkovej ceny preddavku v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní počas letnej (Jún, Júl, August) a zimnej sezóny (December, Január, Február, Marec) do 7 dní pred nástupom je storno poplatok 25% z celkovej ceny preddavku v prípade stornovania 7 a menej dní pred nástupom je storno poplatok 50% z celkovej ceny preddavku. Pre Lyžiarske zájazdy a Školy v prírode platí: v prípade zrušenia objednávky viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt je odberateľ
povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 30% z celkovej kalkulovanej ceny objednaného
ubytovania a služieb. Za storno poplatok sa môže považovať aj zálohová platba.
V prípade zrušenia objednávky menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je odberateľ
povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 70% z celkovej kalkulovanej ceny
objednaného ubytovania a služieb. Za storno poplatok sa môže považovať aj zálohová
platba.
11. Počas sviatkov (Veľká noc, Vianoce a Silvester) sa základná storno lehota predlžuje o 7 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom pobytu.
12. Cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a všetky ďalšie platby a poplatky podľa Zmluvy (a teda aj tohto Ubytovacieho poriadku a Cenníka ubytovania, ktoré určujú časť obsahu Zmluvy), je Objednávateľ povinný platiť na Bankový účet Prevádzkovateľa alebo v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii Hotela.
13. Pri objednávke ubytovania v hoteli (a služieb s tým spojených) cez online rezervačný systém hotela na www.hoteltelgart.sk si hotel vyhradzuje právo zmeny ceny, o čom bude objednávateľ vopred informovaný.
14. Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.) stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
15. Ak nastane situácia, že poskytovanie služby začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.), tak akceptáciou tohto dokumentu udeľuje objednávateľ výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol o tom (bod 13.) riadne poučený.


V. Ďalšie práva a povinnosti


1. Hotelovú izbu vyhradenú hosťovi na ubytovanie v hoteli a služby s ubytovaním spojené a spoločné priestory hotela je hosť povinný užívať riadne, čestne a v súlade s dobrými mravmi. V hotelovej izbe ani v iných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať žiadne zmeny.
2. Hosť nesmie vstupovať do priestorov hotela, ktoré sú označené zákazom vstupu, alebo sú označené ako priestory určené pre pracovníkov obsluhy hotela alebo slúžia na zabezpečovanie prevádzky a obsluhy hotela.
3. Pri začatí ubytovania v hoteli je hosť povinný s náležitou starostlivosťou skontrolovať stav odovzdanej hotelovej izby vyhradenej mu na ubytovanie v hoteli a stav a funkčnosť jej vybavenia a oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie hotela všetky ich prípadné vady, nedostatky alebo poruchy.
4. V Hotelovej izbe a ani v iných v priestoroch hoteloch hosť nesmie používať žiadne ním vnesené elektrické spotrebiče alebo zariadenia a plynové zariadenia alebo spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných na hotelovej izbe, prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a na mobilné telefóny, notebooky, tablety a ich nabíjačky (napájacie zdroje elektriny).
5. Loptové hry a iné športové hry a aktivity môže hosť hrať a vyvíjať len vo vyhradených priestoroch hotela alebo miestach v areály hotela na to určených a to všetko tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokoja a kľudu iných hostí ubytovaných v hoteli a k ohrozovaniu ich zdravia a života.
6. Hosť má prísne zakázané využívať služby wellness centra (bazény, sauny) v hoteli pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Hosť, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné, alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne alebo saune môže zhoršiť jeho zdravotný stav alebo ohroziť jeho život, môže využívať služby wellness centa v hoteli len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Pri využívaní wellness centa v hoteli je hosť povinný dodržiavať prevádzkový poriadok wellness centra a riadiť sa ním.
7. Akékoľvek poškodenie alebo znehodnotenie hotelovej izby, priestorov hotela alebo ich vybavenie spôsobené hosťom je hosť povinný bezodkladne oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie hotela.
8. V hotelovej izbe a tiež vo všetkých priestoroch hotela je hosť povinný dodržiavať zákaz fajčenia a zákaz konzumácie alkoholických nápojov a nealkoholických nápojov nezakúpených v priestoroch Hotela. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených miestach v areály hotela (balkóny, terasa a vchody do hotela).
9. Deti vo veku do šesť (6) rokov sa môžu v priestoroch hotela pohybovať len v sprievode dospelej osoby a nesmú byť ponechané v priestoroch hotela ani v hotelovej izbe bez dozoru dospelej osoby.
10. V čase od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud a svojím správaním sa nerušiť ostatných hostí ubytovaných v hoteli. Spoločenské akcie s trvaním po 22.00 hodine môžu byť v hoteli organizované len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa a podľa podmienok a v priestoroch hotela dohodnutých s prevádzkovateľom.
11. Pred každým opustením hotelovej izby je hosť v hotelovej izbe povinný najmä uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť všetky ďalšie spotrebiče, zatvoriť dvere a okná a skontrolovať, či pri opustení hotelovej izby došlo k správnemu uzamknutiu vstupných dverí hotelovej izby.
12. Počas ubytovania v hoteli môže Hosť prijímať návštevy v spoločenských miestnostiach hotela (reštaurácia, spoločenská miestnosť, recepcia). Prijímanie návštev na hotelovej izbe je možné len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa alebo povereného pracovníka recepcie hotela a po overení totožnosti fyzickej osoby vykonávajúcej návštevu. V prípade, ak návšteva na Hotelovej izbe trvá nezvyčajne dlho, spravidla dlhšie ako dve (2) hodiny, prevádzkovať má právo vyžadovať zaplatenie ceny za ubytovanie v hotelovej izbe a služieb s ním spojených aj od fyzickej osoby, ktorá návštevu vykonala.
13. Príjazd dopravným prostriedkom a príchod pešo do areálu hotela je dovolený len po prístupových komunikáciách na to určených. Státie a parkovanie dopravných prostriedkov je povolené len v areáli hotela V areáli hotela sa nachádza parkovisko, ktoré je určené aj pre parkovanie motorových vozidiel hostí. Toto parkovisko je neplatené. Parkovisko v areáli hotela je nestrážené a prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách zaparkovaných na parkoviskách hotela.
14. Do priestorov hotela a na hotelovú izbu je hosťovi dovolené vodiť zvieratá len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa alebo len ak je to dohodnuté v zmluve.
15. Počas poskytovania ubytovania v hoteli sú do hotelovej izby oprávnení vstupovať poverení pracovníci prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných úloh v hoteli (napr. hotelová chyžná, údržbár, vedúci prevádzky, riaditeľ hotela).
16. Prevádzkovateľ ani pracovníci hotela neposkytujú iným osobám informácie o hosťoch ubytovaných v hoteli, ibaže im takáto povinnosť vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo hosť na to udelil predchádzajúci súhlas alebo pokyn.


VI. Spoločné a záverečné ustanovenia


1. O zodpovednosti Prevádzkovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov hotela hosťom alebo pre hosťa platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.
2. Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, ak hosť v hoteli aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy alebo z ubytovacieho poriadku.
3. Vzájomné právne vzťahy prevádzkovateľa, objednávateľa a hosťa vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovania v hoteli, ktoré nie sú upravené zmluvou, ubytovacím poriadkom ani cenníkom ubytovania, sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým občianskym zákonníkom.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Ubytovací poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť tento Ubytovací poriadok vypracovaním zmeny alebo nového ubytovacieho poriadku ubytovacieho zariadenia HOTEL TELGÁRT* (ďalej „Nový ubytovací poriadok“). Nový ubytovací poriadok je prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle, na recepcii hotela prípadne na inom obvyklom mieste skôr, ako nadobudne účinnosť. Novým ubytovacím poriadkom je objednávateľ a hosť viazaný odo dňa jeho účinnosti, nie však skôr, ako sa s ním oboznámil alebo mohol oboznámiť na recepcii hotela, ibaže objednávateľ od zmluvy odstúpi ihneď po tom, ako sa s novým ubytovacím poriadkom oboznámil alebo mohol oboznámiť.
6. Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania prevádzkovateľom a účinnosť dňa 01.01.2019.


V Telgárte, dňa 01.01.2019

 

Nahor
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram